CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA SORULARI

 

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM ÜNİTESİ ÇALIŞMA SORULARI

l. Çevremizde gördüğümüz varlıkları yaşam ortamlarına göre nasıl değerlendirirsiniz?

Çevremizdeki çeşitli hayvanlardan bazısı kurak, bazısı da nemli yerlerde yaşarlar. Dere.göl ve deniz gibi suların içinde yaşayan hayvanlar da vardır.Su içinde hayatlarını sürdüren hayvanlara su hayvanları, su dışında yaşayan hayvanlara
kara hayvanları denir. Bunlardan başka, hem karada hem de suda yaşayan hayvanlarda vardır.

2. Karada yaşayan hayvanlar hangileridir? Bu hayvanların vücut yapıları nasıldır?

Kara ortamına uyum sağlayan hayvanlar; koyun, keçi, at, sığır, kedi, ayı, köpek, tavşan.tilki gibi memeli hayvanlar dır. Yavrularım doğurarak dünyaya getirirler. Vücutları kıllarla, yün ve tüylerle kaplıdır. Bu kıllar hayvanları sıcaktan ve soğuktan korur. Kemikten yapılı omurgaları vardır.

3. Uçan kara hayvanları var mıdır?

Böcekler, uçan kara hayvanlarıdır. Karasinek, sivrisinek, arı, karınca, kelebek gibi böcekler omurgasız kara hayvanlarıdır. Yani vücutlarında kemik yapısı yoktur. Bunların vücutları kitin denilen sert bir kabukla örtülüdür. Örümcek, kırkayak, akrep, çıyan, toprak solucanı, sümüklü böcek, bahçe salyangozu da karada yaşayan omurgasız hayvanlardır.

4. Hem karada hem de suda yaşayan hayvanlar nelerdir?

Penguen, su samuru, fok balığı, su yılanı, timsah, su kaplumbağası, kurbağa, sivrisinek gibi hayvanlar hem karada, hem suda yaşayan hayvanlardır. Bu hayvanlar hayatlarının bir bölümünü karada, bir bölümünü de suda geçirirler.

5. Suda yaşayan hayvanlar nelerdir?

Balık, yengeç, Istakoz, balina, yunus balığı, midye, denizkestanesi, denizyıldızı, ahtapot.denizanası, sünger ve mercanlar gibi hayvanlar suda yaşarlar.

6. Otçul hayvan neye denir? Otçul hayvanlar nelerdir?

Ot yiyerek beslenen hayvanlara otçul hayvanlar denir. Koyun, keçi, at, inek, fil otla beslenirler.

7. Etçil memeli hayvanlar hangileridir? Aslan, kaplan, tilki, kurt, köpek, ise etçil memeli hayvanlardır.

8. Bitkileri kemirerek beslenen memeli hayvanlar hangileridir?

Kunduz, fare, tavşan, sincap gibi bazı memeliler bitkileri kemirmek suretiyle beslenirler.

9. Ot, böcek ve küçük hayvanlarla beslenen hayvanlar nelerdir?

Kuşlar, sürüngenler, kurbağalar ve balıklar ot, böcek ve küçük hayvanlarla beslenirler.

10. Hayvanların hayatımızdaki önemi nedir?

Hayvanların gücünden, derisinden, etinden, sütünden, yumurtasından, tüyünden, yününden,boynuz ve tırnaklarından yararlanırız, inek, koyun, keçi ve manda gibi hayvanlar bize hem et, hem de süt verirler.

11. Canlıların ortak olan özellikleri nelerdir?

Tüm canlılarda ortak olan özellikler;

a) Canlılar beslenirler b) Büyür ve gelişirler    c) irkilirler. Bu irkilme hayvanlarda yer değiştirme, bitkilerde ise ışığa      doğru yönelme şeklinde olur. d) Hareket ederler. Hayvanlar yer değiştirir. Fakat bitkiler yer değiştirmezler. Ancak    bitkiler ışığa doğru yönelir. e) Solunum yaparlar   f) Boşaltım yaparlar    g) Çoğalırlar yani ürerler.

12. Hayvanlar omurga durumuna göre kaça ayrılırlar?

Hayvanlar 2'ye ayrılırlar. 1. Omurgalı hayvanlar  2. Omurgasız hayvanlar

13. Yeşil bitkilerin hayvanlardan üstün olan yanları nelerdir?

Yeşil bitkilerin diğer canlılardan üstün olan yanları, bitkilerin kendi besinlerini kendileri yapmalarıdır.

14. Hayvanlar yaşadıkları ortama göre, kaça ayrılır?

Hayvanlar yaşadıkları ortama göre 4 gruba ayrılır.

1) Karada yaşayan hayvanlar.  2) Uçan hayvanlar 3) Suda yaşayan hayvanlar.4) Hem karada, hem suda yaşayan hayvanlar.

15. Kuşların ön üyeleri neye dönüşmüştür?  Kanada dönüşmüştür.

16-Koyun, keçi, at, inek, kedi, köpek gibi hayvanlara genel olarak ne ad verilir? Memeli hayvanlar

17. Memeliler nasıl çoğalır? Doğurarak

17. Memeli hayvanlardan otla beslenenlere örnekler veriniz? inek, koyun, keçi, at, fil

18. Hayvanlar, soğuğa ve besin azhğına karşı ne gibi önlemler alırlar?

1. Kış uykusuna yatarlar.  2. Sıcak ülkelere göç ederler.

19. Hayvanlar neden göç ederler? Soğuk ve besin azlığı nedeniyle

20. Kurt, tilki, aslan gibi hayvanlar ne ile beslenirler ve bu hayvanlara ne denir?

Etle beslenirler ve bu hayvanlara etobur yabani hayvanlar denir.

21. Yılan, kertenkele ve timsah nasıl hareket ederler? Sürünerek

22. Hangi hayvanların ön üyeleri kanat şeklim" almıştır? Kuşların

23. Hayvanların nerelerinden yararlanırız?

Gücünden, derisinden, etinden, sütünden, yumurtasından, boynuz ve tırnaklarından yararlanırız.

24. İnek, koyun, keçi ve mandanın nelerinden yararlanırız?Etinden, sütünden

25. Kümes hayvanları ile bazı kuşların nelerinden yararlanırız? Etinden, yumurtasından, sütünden

26. Faydalı bakteri var mıdır? Örnek veriniz.

  Hastalık yapan bakterilerin yanında, insanlar için yararlı bakteriler de vardır. Sütün yoğurt.üzüm suyunun sirke haline gelmesini sağlayan canlılar bakterilerdir.însan bağırsağında yaşayan bazı bakteriler de sindirimi kolaylaştırır, bazı

vitaminlerin yapımlarım sağlarlar.Çürükçül bakteriler ölü canlı atıkları üzerine yerleşerek beslenirler. Çıkardıkları sıvılarla bu maddelerin çürüyüp dağılmasını sağlarlar. Böylece canlı atıklarının parçalanıp toprağa karışmasını sağlamış olurlar.

 

 

 

27. Benzerliklerine göre canlı varlıklar kaç ana gruba ayrılırlar?

Üç ana gruba ayrılır.1. Bitkiler 2. Hayvanlar 3. Küçük canlılar

28. Hangi hayvan, yavrusunu önündeki kesesinde taşır? Kanguru

29.Koyun, keçi, inek, at, kedi, köpek gibi hayvanlara genel olarak ne ad verilir? Omurgalı memeliler.

30. Hayvanlar soğuğa ve besin azlığına karşı ne gibi önlemler alırlar?

1. Kış uykusuna alırlar. 2. Sıcak ülkelere göç ederler.

31. Evlerimizde süs amacı ile beslediğimiz hayvanlar hangileridir? Kafes kuşları, akvaryum balıkları

32. Nemli yerlerde kalan meyvelerin çürüyüp bozulmasına sebep olan, hangi canlılardır? Küf mantarı

33. Hangi hastalıklar, zararlı bakteriler nedeniyle oluşur? Tifo, kolera, verem, difteri

34. Bakterilerin neden olduğu hastalıklar nelerdir?

insanda parazit olarak yaşayan bakteriler, tifo, kolera, verem, (tüberkiloz), zatüre, hastalıklarıdır.

35. Bakterilerin zararlarından korunma yolları nelerdir?

1. Kirli sular kullanmamalıyız.  2. Hasta olan kişilerden uzak durmalıyız

3. Bu hastalıklara yakalanmış kişilerin kullandığı eşyaları kullanmamalıyız.

4. Besin maddelerini hijyen kurallanna uygun durumda saklamalıyız.

36. Memeli hayvanların ortak özellikleri nelerdir?

a) Vücutları kıllarla kaplıdır. Yalnız suda yaşayan balina ve yunus balığında kıl yoktur.

b) Sıcak kanlı hayvanlardır, vücut sıcaklıkları değişmez. c) Çoğu karada yaşar. Akciğerleriyle solunum yaparlar.

37. Devekuşu ve penguen nasıl hayvanlardır?

Devekuşu ve penguen kanatları küçüldüğü için uçmazlar. Penguen suda yüzer. Deve kuşu hızlı koşar. Bir insanı bile üzerinde taşır.

38. Çevrenin insan kaynaklı bozulmasının nedenleri nelerdir?

1. Aşırı nüfus artışı 2. Plansız etkileşme  3. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı

39. Plansız sanayileşmenin çevreye etkileri nelerdir?

Teknolojinin ilerlemesiyle insanlar çok sanayiye önem vermeye başladı. Çevre koşullarına bakılmaksızın hemen her yerde fabrikalar kurulmaya başlandı. Atık maddeler arıtılmadan suya, toprağa ve havaya verildi. Havadaki karbondioksit miktarı arttı. Böylece hava kirliliği oluştu. Karbondioksitin atmosferde artması canlıları olumsuz yönde etkiledi. Atık maddelerin
bir kısmı deniz ve nehirlere atılan sıvı atıklarıdır. Sıvı atıklarda deniz, nehir ve topraklar kirlendi. Bunun sonucunda ekosistemlerin dengesi bozuldu ve olumsuz yönde değişmeler oldu ve denge bozuldu.

40. Çevremize kurulan fabrikaların akarsulara, denizlere ve nehirlere bıraktıkları atıklar nelerdir? Bu atıkların çevreye ve sudaki canlılara ne gibi zararları vardır?

Fabrikaların çevreye ve sulara bıraktıkları atık maddeler, sıcak su, asitli sular, diğer canlılar için zararlı olan kimyasal atıklar, azot oksitleri ve kükürt oksitleri şeklinde gazlar ve bunun gibi birçok kirletici ve canlıları yok edici ürünlerdir.

Bu atıklar suya karıştımı,sudaki tüm canlılar ölür ve yok olur.

41. Erozyon nedir?

Toprakların dış kuvvetlerin etkisiyle, olduğu yerde aşınıp başka yerlere taşınması ve birikmesi anlamına gelir.

42. Çevre bilimcilere göre kaç türlü (çeşit) kirlenme vardır?

İki tip kirlenme vardır. 1. Kalıcı kirlenme 2. Geçici kirlenme

43. Kalıcı kirliliğe yol açan atık ve atık maddelere örnekler yeriniz?

Teneke kutular, cam şişeler, plastik maddeleri, metal kutular, deterjan, poşetler, petrol, kurşun, Cıva, DDT ve ambalaj malzemeleri

44. Hangi atık ve atık maddeler, geçici kirliliğe neden olur?

Toprak, hayvan leşleri, karbondioksit, yemek atıkları, bitki ve hayvanlardan çıkan atık ürünler

45. Plastik ve metal kutular ne tip bir kirliliğe neden olur?Kalıcı kirliliğe

46. Çevre kirliliği başlıca hangi ortamlarda görülmektedir?

1. Hava kirliliği 2. Toprak kirliliği  3. Su kirliliği  4. Gürültü kirliliği  5. Işık kirliliği

47. Ormanlar hangi yollarla yok olmaktadır?

1. Kesilerek  2. Yakılarak  3. Asit yağmurları ile

48. Sağlıksız bir çevre insan sağlığım nasıl etkiler?

Sağlıksız bir çevre insan sağlığım bozar. Bir çevrede olumsuz bir çevre düzelmedikçe sağlığın korunması mümkün olmaz. Her türlü pislik ve hastalık sağlıksız çevreden ve orada yaşamadan olur.

49. Sanayinin gelişmesi, insan yaşamı için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu gelişmenin çevreye zarar vermemesi için neler yapılmalıdır.

a) Sanayi tesislerinin yeri iyi seçilmelidir. b) Sanayi atıkları mutlaka arıtılmalıdır.

c) Suyun, havanın ve toprağın kirlenmemesine izin verilmemelidir.

d) Canlı yaşamın suda canlılık özelliklerinin yok olmaması için, sıcak sular soğutulmadan su kaynaklarına

gönderilmemelidir.

e) Pis, kirli ve canlıları yok eden, zehirli sular arıtılmadan deniz, göl, akarsu ve nehirlere gönderilmemelidir.

 

                                                                                                                                          

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !